KURATORONLINE

- när du behöver råd och stöd i livet! 

 

 

 

 

Kuratoronline kommer inom kort att uppdatera med fler kategorier.

 

Innehåll på sidan just nu: beroende/ missbruk, misshandel/ våld, har du varit utsatt för brott?, skilsmässa  

 

 

 

 

BEROENDE/ MISSBRUK

 

Alkohol/ droger

 

Alkoholhjälpen

"Alkoholhjälpen är en självhjälpssida med två delar. En del som vänder sig till dig som någon gång har funderat på om du dricker för mycket. Och en del som vänder sig till dig som oroar dig för någon annans drickande. På alkoholhjälpen finns råd tips och övningar som du kan använda dig av. Du kan använda de här sakerna på det sätt som du själv vill. All information är tillgänglig från början." Alkohollinjen. Telefon 020 - 84 44 48 öppet mån - tors 12-19 och fre 12-17 (källa.alkoholhjälpslinjen.se)

 

Anonyma Alkoholister  

"AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism. Det enda villkoret för medlemsskap i AA är en önskan att sluta dricka." Telejouren, tala med en nykter alkoholist, Stockholm: 08-720 38 42 bemannad dagligen kl 11-13 samt kl 18-20. Malmö: 040-30 55 44 bemannad dagligen kl 18-21. (källa.aa.se)

 

Al-Anon

"Al-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenhter sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem. Vi anser att alkoholism är en familjesjukdom och att en förändrad inställning kan underlätta tillfrisknandet. Varje Al-Anon Familjegrupp har endast ett syfte: att hjälpa anhöriga och vänner till alkoholister." Al-Anon kontakttelefon: 070-610 96 61 (källa.al-anon.se)

 

Anonyma Narkomaner

"NA är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. Vi är tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria. Det här är ett program med total avhållsamhet från alla droger. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda." Anonyma Narkomaners hjälptelefon är 0771-13 80 00 (källa.nasverige.org)

 

Spelberoende

 

Spelberoendes riksförbund

Förbundets hemsida innehåller en hel del fakta om spel och spelberoende samt information om de lokala spelberoendeföreningarna som finns i landet. Basen i förbundet utgörs av spelberoendeföreningar, stödgrupper och kontaktpersoner som är anslutna till Spelberoendes riksförbund. Inriktningen på dessa är att på ideell basis erbjuda kamratstöd till spelare och deras anhöriga. I Stockholm, Göteborg och Malmö bedriver spelberoendeföreningarna dagöppet kansli. Deras webbplats har också flera bra anhörigberättelser (källa.spelberoende.se)

 

Stödlinjen 

"Stödlinjens främsta uppgift är att ge stödjande samtal och rådgivning till spelare och deras anhöriga.. Du kan också vända dig till Stödlinjen om du kommer i kontakt med spelare eller anhöriga i ditt arbete." Stödlinjens telefonlinje, 020-81 91 00, är öppen alla helgfria vardagar mellan 10.00 och 21.00.

 

Stödlinjen har också en självtest.Här kan du testa om det finns risk att du har problem med spel. Fyll i testet, klicka på knappen längst ner så får du svaret. Frågorna i självtestet är baserade på DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition. American Psychiatric Association, 2000). (källa.stödlinjen.se)

 

Slutaspela.nu

Har en portal för dig som vill veta mer om spelproblem och spelberoende. På följande länk kan du ta del av spelare och anhörigas berättelser. (källa.slutaspela.nu)

 

Köpberoende

 

Köpberoendes riksförbund

"Köpberoendes riksförbund bildades 7 november 2006. Vi är ett nationellt nätverk utan en formell styrelse med en samordnare, sakkunniga samt personer med egen erfarenhet av köpberoende. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna,och vill verka för att förebygga och avhjälpa köpberoende."

(källa köpberoende.se)

 

Matmissbruk/ ätstörning

 

Anonyma matmissbrukare 

"Anonyma matmissbrukare är en gemenskap av män och kvinnor som är villiga att tillfriskna från sjukdomen matmissbruk. Att dela vår erfarenhet, styrka och hopp med andra tillåter oss att tillfriskna från denna sjukdom." (källa faa.se)

 

Anorexi/Bulimi-Kontakt

Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt är en ideell förening med syfte att sprida information och genomföra aktiviteter för att: stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga, arbeta förebyggande inom området samt att påverka för bättre vård.

 

Testa dig, finns det risk för att du lider av en ätstörning?

Information om Anorexia NervosaBulimia NervosaÄtstörning UNS (Utan Närmare Specifikation).

(källa.abkontakt.se)

 

Capio Anorexi Center

"Capio Anorexi Center erbjuder flera olika behandlingsalternativ, såväl dygnet-runt behandling som dagbehandling och öppen mottagning. Inom dessa verksamheter erbjuder vi både individuell behandling, gruppbehandling och familjebehandling. Capio Anorexi Center finns i Stockholm, Varberg och Alingsås. Vi har avtal med vissa landsting i landet men erbjuder behandling mot ätstörningar till alla som behöver hjälp."

 

"Ätstörningslinan" är öppen för drabbade, anhöriga och behandlingspersonal som kommer i kontakt med personer som har anorexi, bulimi och andra ätstörningar. På sidan finns det kontaktuppgifter så att du kan ringa eller skicka e-post med dina frågor och funderingar om ätstörningar och behandling.(källa.capioanorexicenter.com)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

MISSHANDEL/ VÅLD

 

Kvinnofridslinjen

"Enligt FN är våld mot kvinnor: "varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet"."Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen" Stödtelefon 020-50 50 50 (källa kvinnofridslinjen.se)

 

Kvinnojouren 

"Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR, är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor. En del kvinnojourer har anställd personal, kontor och telefontider dygnet runt medan andra har avgränsade telefontider och enbart ideellt arbetande jourkvinnor. Kvinnojourerna kan oftast erbjuda stödsamtal, rådgivning, skyddat boende och stöd i kontakterna med t ex polisen, socialtjänsten, familjerätten och rättsväsendet. All rådgivning är gratis, man får vara anonym och blir inte registrerad hos någon myndighet."

 

"Inom SKR finns det cirka 20 tjejjourer. Alla arbetar på olika sätt, men med den gemensamma nämnaren att målgruppen är tjejer och unga kvinnor. Många tjejjourer tillhör en kvinnojour, men tjejjourernas arbete skiljer sig från kvinnojourernas arbete. Den största skillnaden är att tjejjourerna möter tjejer med alla möjliga sorters funderingar, inte enbart våld i nära relationer. Det kan handla om kärleksbekymmer, ångest, mobbning, oro inför framtiden, bråk med föräldrar, droger, våldtäkt… ja allt som en tjej och ung kvinna kan fundera på." (källa kvinnojour.com)

 

Mansjouren i stockholm

Mansjouren finns på flera platser i landet och har gemensam växel som du når genom telefonnumret

08-30 30 20. På Mansjouren lyssnar de utan att döma. Du kan ringa in och få samtal via telefon eller genom individuella samtal, parsamtal eller i samtalsgrupper. Mansjouren arbetar även med projekt inom sexmissbruk, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, stöd för HBT-personer och jämlikhet mellan könen. Mansjourens mål är att utöka samarbetet med Polisen, kommuner, landsting, skolor, RFSL m.fl.(källa.mansjouren.se)

 

Psykiskmisshandel

 

Psykiskmisshandel 

"Psykisk misshandel betraktas ofta som varningssignaler för att en man kan komma att bli fysiskt våldsam. Det är i och för sig inget jag ifrågasätter, men jag vill lyfta fram att psykisk misshandel är en allvarlig misshandel i sig. En misshandel som skadar den utsattas självkänsla allvarligt och som på sikt kan ge både psykiska och fysiska sjukdomar. Vi behöver mer kunskap om psykisk misshandel eftersom den är ett samhällsproblem som orsakar mycket lidande för de utsatta." (källa.psykiskmisshandel.se)

 

Övrigt 

 

Om härskartekniker

 

Härskarteknik syftar på olika sociala manipulationer varmed en dominant grupp behåller sin position (i en synlig eller osynlig hierarki) gentemot personer från andra grupper. Uttrycket är ursprungligen myntat av den norska socialpsykologen Berit Ås som beskrev fem härskartekniker och beskrevs redan på 1980-talet i svensk litteratur.

(källa.sv.wikipedia.org)

 

Berit Ås är professor i socialpsykologi.

De fem härskartekniker som Berit Ås identifierar är:

- Osynliggörande
- Förlöjligande
- Undanhållande av information
- Dubbelbestraffning
- Påförande av skuld och skam

I princip kan sådana tekniker användas mot alla undertryckta grupper.

(källa.kilden.forskningsradet.no)

 

Härskarteknik utifrån ett mansperspektiv

Berit Ås myntade 1972 begreppet härskartekniker. Då som en beskrivning av hur patriarkala män i många fall agerar mot kvinnor och andra män i syfte att dominera. Nu är det inte så att härskartekniker enbart används av män utan även av kvinnor. Både mot män och mot andra kvinnor. Härskartekniker används även mot barn. Härskartekniker används i vissa fall av mammor som vill få makten över både barn och pappan.(källa.mansjouren.nu)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR ETT BROTT?

 

Polisen

 

Om du har varit utsatt för ett brott bör du så snart som möjligt anmäla det till Polisen.

 

Observera att "du som drabbats av misshandelsbrott, olaga hot eller andra grova brott bör personligen besöka en polisstation. Genom att spår och skador kan dokumenteras i det personliga mötet ökar Polisens möjlighet att klara upp brottet. Besök närmaste polisstation vid grova brott."

 

Telefon

Icke akut: ring 114 14 var du än befinner dig i landet.

Akut: ring 112 var du än befinner dig i landet. 

   

Polisen har en webbplats med flera bra sidor där du kan få information om du varit utsatt för brott, den finner du här (källa polisen.se)

 

Brottsoffermyndigheten

 

"Att bli utsatt för brott väcker ofta en mängd känslor och kan medföra en rad negativa konsekvenser.
Du kan behöva ekonomiskt, praktiskt och psykologiskt stöd då kan du vända dig till brottsoffermyndigheten." (källa brottsoffermyndigheten.se)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SKILSMÄSSA

 

Domstolen

Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör. Domstolsverket har en bra sida som steg för steg informerar om hur du skall gå till väga. Vid följande länk på domstol.se kan man ladda ner blanketter för skilsmässa, bodelning.

 

Skatteverket

Vid följande länk på skatteverket.se kan man beställa personbevis som behövs vid ansökan om skilsmässa. Du kan också beställ personbevis hos Skatteverket, tfn 020-567 000.

 

Skilsmässa med gemensamma barn

 

Socialstyrelsen

Har ni gemensamma barn så finns det två bra broschyr på socialstyrelens.se som ger information de heter "Gemensamvårdnad -vad innebär det?"  "Att skiljas - när man har barn" De kan laddas ner gratis som pdf fil.

 

Domstolen 

"I frågor om vårdnad av barn, barns boende och barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar beslutar domstol i de fall föräldrarna inte kan enas. Det är tingsrätten i den ort där barnet bor som prövar målet eller i samband med att ett mål om äktenskapsskillnad pågår. Om du vill att en domstol ska ta upp en fråga om vårdnad av barn, barns boende eller barns rätt till umgänge ska du ansöka om stämning." Mer utförlig information hittar du på följande länk; information (källa domstol.se)

 

Försäkringskassan

"Underhållsbidrag är det belopp en förälder som inte bor tillsammans med sitt barn ska bidra med till barnets försörjning. Till skillnad från underhållsstöd, som administreras av Försäkringskassan, sköts betalningen av underhållsbidrag direkt mellan föräldrarna. Det är också föräldrarna som avtalar om underhållsbidraget." Information om underhållsbidrag och information om underhållsstöd, direkt länkar till försäkringskassan.(källa fk.se)

 

Övrigt

 

Kommer ni inte överens om boende eller umgänge gällande barnen kan ni vända er till socialtjänstens familjerätt i din kommun. Där kan ni få information och rådgivning. Ni kan också kostnadsfritt erhålla samarbetssamtal och skriva avtal om vårdnad, boende eller umgänge.

 

Kommunen är också skyldig att erbjuda familjerådgvning till par, familjer och ensamstående som befinner sig i samlevnadssvårigheter och livskriser. Även efter en separation är det viktigt att man kommer överens om man har gemensamma barn. Många har blivit hjälpta av familjerådgivningen om hur man skall leva vidare i en föräldrarelation efter en separation.

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2011-07-03