KURATORONLINE

- när du behöver råd och stöd i livet! 

 

 

 

 

 

Innehåll på sidan: Sjuk, Psykisk ohälsa, Sorg, Ekonomi

 

 

 

SJUK

 

1177.se

Vad är 1177?Via  kan du få råd om vård dygnet runt via webb och telefon. Webbtjänsten (tidigare sjukvårdsrådgivningen.se) finns tillgänglig för alla redan idag och telefontjänsten byggs upp successivt över landet.

 

1177.se innehåller mängder av fakta och råd. Här kan man bland annat läsa om: sjukdomar, skador och symtom, undersökningar, behandlingar och läkemedel, graviditet och förlossning, föräldraskap och barnhälsovård, hälsa och må bra-tips, hur man hanterar svårigheter och kriser, hur den friska kroppen ser ut och fungerar, rättigheter och skyldigheter för patienter och för sjukvårdspersonal, vilka hjälpmedel man kan få vid funktionsnedsättning.

(källa.1177.se)

 

Vårdgaranti
"Sedan den 1 november 2005 finns en överenskommelse mellan staten och alla landsting om ett system för vårdgaranti som brukar kallas 0-7-90-90. Siffrorna betecknar den tid som det högst ska ta innan man får tillgång till olika sorters vård. Garantin ser likadan ut över hela landet när det gäller vård som inte är akutsjukvård."

(källa.1177.se)

 

Egenvårdsguiden

I egenvårdsguden hittar du råd om för dig som själv vill pröva att lindra lättare besvär. De flesta av texterna är länkade till mer omfattande artiklar, som innehåller information om allvarligare tillstånd och råd om när man behöver kontakta vården.(källa.vard.vgregion.se)

 

Personliga berättelser

Här finner du över 30 st berättelser från patiener eller närstående med bla kategorier som; Cancer, Psykisk ohälsa, Ofrivillig barnlöshet, Hjärna och nervsystem, Hjärta och Kärl.

 

"När man drabbas av en sjukdom kan det vara skönt att veta att man inte är ensam. Vårdportalens patient- och närståendeberättelser har kommit till efter önskemål från såväl patienter som anhöriga. Patienternas egna berättelser kan förmedla känslor, upplevelser och personliga erfarenheter - något som inte finns med i en objektiv sjukvårdstext. Som läsare får du veta hur en viss patient tagit sig igenom en sjukdom eller lärt sig leva med den. Närståendeberättelserna handlar om hur man kan uppleva situationen när en nära anhörig har en viss sjukdom." (källa.vard.vgregion.se)

 

Hur säger jag till mitt barn att jag har fått cancer?

Bröstcancerföreningen Amazona har mycket bra åldersanpassade råd hur du kan gå till väga. Råden går att "översätta" till annan typ av sjukdom och cancer. (källa.amazona.se)

 

Sjukt barn?, - barnens interaktiva väntrum

På sjukvårdsrådgivningens webbplats finns ett interaktivt väntrum för barn. Här kan barnen genom att klicka på olika djur få berättat och visat för sig om vad som kan hända på sjukhuset och hos tandläkaren. Ett pedagogiskt sätt att förbereda sitt barn på en undersökning.

 

PION

Pion är en databas och ett hjälpmedel för att hitta kvalitetsbedömd information om hälsa och sjukdom. Informationen riktar sig till patienter, anhöriga och intresserad allmänhet. När du söker i Pion får du en träfflista som hänvisar till information på webben men även till böcker, tidskriftsartiklar, filmer och andra media. 1993 startade tre sjukhusbibliotek ett samarbete som utvecklades till databasen Pion. Syftet var att samla information om hälsa och sjukdom för att lättare kunna besvara frågor från patienter och anhöriga. Idag deltar sjukhusbibliotek i nio landsting och regioner i samarbetet. Via Pion kan du låna material från de medverkande biblioteken och har då själv ansvar för att materialet återlämnas till biblioteket. (källa.pion.se)

 

Försäkringskassan

Det handlar om försäkringar för bland annat familjer, sjuka med nedsatt arbetsförmåga och pensioner till äldre. Försäkringskassanbeslutar om rätten till ersättning, betalar ut pengarna och samordnar resurserna för att stödja sjukskrivna att snabbt komma tillbaka till arbete.(källa.fk.se)

 

AFA Försäkring

"AFA försäkringär en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar anställda inom den privata sektorn och kommuner och landsting. Avtalsförsäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. AFA Försäkring bedriver en aktiv skadereglering. Vi är måna om dina rättigheter enligt avtalet och arbetar för att du ska få de ersättningar du är berättigad till om något händer dig." (källa.afaforsakring.se)

 

Sjukskrivning

"Socialstyrelsen och Försäkringskassan fick i slutet av 2005 i uppdrag av regeringen att utforma en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. Hösten 2007 publicerade Socialstyrelsen en vägledning för sjukskrivning som fick namnet Försäkringsmedicinskt beslutsstöd." (källa.socialstyrelsen.se)

 

På socialstyrelsens sida, länken ovan, kan du söka på olika sjukskrivningsrekommendationer för olika diagnoser.

 

Övrigt

 

Inte nöjd med vården? "Ibland är man missnöjd med vården och vill klaga på bemötandet eller den vård som man har fått. Det kan gälla allt från mindre problem till dramatiska situationer som har lett till bestående skador eller dödsfall. Man kan också göra en anmälan som syftar till att få verksamheten att fungera bättre."

 

"I en del landsting finns särskilda patientombudsmän, som ibland även kallas patientombud eller patientvägledare. Dessa kan man kontakta om man till exempel känner sig illa bemött eller på annat sätt är missnöjd med vården. Patientombudsmannen kan hjälpa till och hänvisa vidare om man vill framföra mer formella klagomål på någon i sjukvårdspersonalen." Be läkare eller annan vårpersonal om telefonnummret till patientnämnden där du bor. (källa.1177.se)

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PSYKISK OHÄLSA

 

Svenska föreningen för psykisk hälsa

"Svenska föreningen för psykisk hälsa (sfph) är ideell, politiskt obunden förening med uppgift att främja psykisk hälsa i samhället och att påverka opinionen och relevanta samhällsinstanser att agera när det gäller hälsofrämjande åtgärder. Det sker främst via kunskapsspridning via tidningen Psykisk Hälsa, publikationer, konferenser och utbildningar för yrkesverksamma inom människovårdande yrken. Förutom detta finns vår Föräldratelefonen dit föräldrar kan vända sig för att tala med erfarna psykologer och socionomer kostnadsfritt."

 

"Är du förälder som behöver stöd och råd om den egna föräldrarollen? Vänd dig till vår Föräldratelefon som bemannas av psykologer och socionomer med lång yrkeserfarenhet. Föräldratelefonen 020-85 20 00."

(källa.sfph.se)

 

Riksförbundet för social och mental hälsa

"RSMH:s lokalföreningar som finns i hela landet kan du lära känna andra människor med liknande erfarenheter och upptäcka att du inte är ensam. De arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv." På dera hemsida hittar du bra fakta foldrar om psykisk ohälsa som kan beställas av förbundet för 15 kr + porto. Att leva med: depression och bipolärsjukdom, utmattningssyndrom, psykos, ångest, självskadebeteende. (källa.rsmh.se)

 

Phir.se

"Phir.se är en webbplats som ska underlätta sökandet för dem som behöver psykologisk hjälp eller annat stöd. Phir.se vänder sig också till anhöriga och till personal inom vård och omsorg som kommer i kontakt med människor som behöver stöd. Genom att välja sökord beskriver man sin egen situation och vilken hjälp." (källa.phir.se)

 

Vårdguiden

Vårdguiden har flera sidor om psykisk ohäla. De har bra information om:  Kris, nedstämdhet/ depression, ångest,

självmordstankar, psykos, sömnproblem, utmattningssyndrom (utbrändhet), stress. (källa.vardguiden.se)

 

De "Utbrändas" Förening

De "Utbrändas" Förening i Sverige (dufis) är en ideell förening, som i sitt arbete stödjer medlemmar i deras

strävan tillbaka till ett innehållsrikt liv. (källa.dufis.nu)

 

Stressmottagning

Stressmottagningen inte enbart är en forskningsmottagning utan också en reguljär rehabiliteringsklinik, där personer med stressrelaterade besvär får professionell hjälp tillbaka i arbete. Hittills har ca 900 patienter passerat Stressmottagningen. Kroppsliga signaler på stress, testa dig själv, 10 frågor om stress, testa också om du är på väg till utmattning eller är utmattad. (källa.stressmottagning.nu)

 

Nationella hjälplinjen

"Hos oss på Nationella hjälplinjen får du stöd, råd och hänvisning. Stöd i den situation du befinner dig i och råd hur du kan agera eller hantera din situation. Vi ger dig även hänvisning på vart du kan vända dig för ytterligare professionell hjälp. Nationella hjälplinjen erbjuder dig ett begränsat antal kris- och stödsamtal via telefon och texttelefon.Du kan ringa Nationella hjälplinjen för egen del eller som närstående"

Öppet kl 13.00-22.00 alla dagar, Telefon  020-22 00 60 eller Texttelefon: 020-22 00 70
(källa.nationellahjalplinjen.se)

 

Självskadebeteende

Psykologiguiden

"Psykologiguiden är en webbplats om psykologi vars huvudsyfte är att sprida kunskap om psykologi till allmänheten. Via Psykologiguiden ska allmänhet, företag och organisationer också kunna få råd och stöd i psykologiska frågor och kunna hitta privatpraktiserande psykologer inom olika verksamhetsområden, i hela Sverige.

Psykologiguiden ägs och är kvalitetsgranskad av Sveriges Psykologförbund som är psykologernas fack- och yrkesförbund”.

 

På denna webbplast hittar du information om psykisk ohälsa och det finns en frågebank med frågor och svar. Bla om självskadebeteende; Hur får man stopp på självskadebeteende?  (källa. psykologiguiden)

 

Barnperspektivet

Ett BRIS för föräldrar! En webbplats med flera olika tema områden där man som förälder kan få bra information. Med Barnperspektivet.se vill BRIS lyfta barnens perspektiv, sprida och öka kunskapen om barns behov och rättigheter, stödja föräldrar och andra vuxna i sin relation med barn och stärka vuxna att agera om barn far illa.

Ett tema område handlar om självskadebeteende läs mer här. ( källa. barnperspektivet.se)

 

Allmännabarnhuset

 ”Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar för att stödja socialt utsatta barn. Det gör vi framför allt genom att stödja forskning, driva metodutvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera böcker och rapporter. Barnhuset grundades 1633 och var då ett hem för föräldralösa barn.”  Här kan du gratis ladda ner en bok på pdf fil om självskadebeteende. Boken handlar om tänkbara orsaker till självskadebeteende och hur det kan upplevas av den unge. Aktuell forskning och strategier för behandling beskrivs. Ladda ner boken här  (källa.allmännabarnhuset.se)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SORG

 

Svenska Institutet för Sorgbearbetning

"Att känna sorg efter ett dödsfall, en skilsmässa eller någon annan förlust är normalt och naturligt. De flesta saknar kunskap om hur man kan genomföra ett sorgarbete. Med rätt stöd och verktyg är det vår erfarenhet att sörjande kan genomföra sitt sorgearbete och får känslomässig läkning. Vår förhoppning är att du här ska finna det du behöver. Oavsett om du har egen sorg eller om du vill hjälpa andra. Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma." (källa sorg.se)

 

1177 råd om vård på webb och telefon

På ovanstående sida finns det en mycket bra text om sorg. Den är skriven av Ulla Söderström, läkare, specialist i allmänmedicin, Tavelsjö. Texten är indelad i stycken med olika teman enligt följande;

Att lära sig möta sina känslor, Många olika känslor finns i sorgen, Sorg / Sorgearbete, Sorgearbetets faser, Hur kan man hjälpa en människa som sörjer?, Sorgens många uttryck, Sorg / Tröst och stöd, Går det att komma över sorgen?, Frusen sorg, , Att ge och att ta emot, Att sörja, Lugnande mediciner. (källa.1177.se)

 

Svenska kyrkan

Du kan vända dig till kyrkan i din kommun för stöd och information. Kyrkan har ofta sorgegrupper för vuxna och barn som man kostandsfritt kan få delta i.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EKONOMI

 

Är du i behov av ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag)?

Du kan vända dig till socialtjänsten i din kommun och ansöka om ekonomiskt bistånd om dina inkomster är små, blivit förändrade genom t.ex. sjukdom eller arbetslösehet. Du har alltid rätt att ansöka och få ett beslut. Försörjningsstödet baseras på en riksnorm som regeringen beslutat om. Det betyder att man beräknar stödet på samma sätt i hela landet. "Vanlig frågor och korta svar om ekonomiskt bistånd" finns på socialstyrelsens sida.

 

Vill du göra en provberäkning kan du se om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Provberäkningen bygger på riksnormen och uppgifter som du själv matar in. Beräkningen är förenklad och ger endast en antydan om hur du ligger till. Resultatet är ingen garanti för försörjningsstöd då socialtjänstens beslut kan påverkas av annat än ekonomiska faktorer. (källa.socialstyrelsen.se)

 

Konsumentverket

 

konsumentverket. se kan du hitta råd inför olika köp t.ex.bil. Vilka el avtal som blir billigast för ditt hushåll etc. Det har också skriften "koll på pengarna" där du får konkreta råd om hushållets ekonomi. "Du får veta hur mycket som är rimligt att lägga ner på vanliga hushållsutgifter som mat, kläder och hygien. Du kan också läsa om vad ungdomar bör betala hemma och vad som är bra att tänka på när det är dags att flytta hemifrån." Skriften uppdateras varje år. (källa.konsumentverket.se)

 

Hushållets kostnader enligt konsumentverket.

 

Skriften "Koll på pengarna" kan du ladda ner eller beställa gratis från konsumentverket.

 

Kronofogdemyndigheten

 

Kronofogdemyndigheten kallas ofta Kronofogden och är en statlig myndighet som arbetar med skuldfrågor. Syftet med Kronofogdens verksamhet är att den som har skulder ska bli behandlad på ett riktigt och lagligt sätt och att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem."

 

Är du privatperson och har svårt att betala dina räkningar?

Kronofogdemyndigheten har en bra sida där du kan få råd och tips om hur du kan gå tillväga. På samma sida finns det en bra trycksak att ladda ner i Pdf format  "ta makten över din ekonomi".

 

Vad är skuldsanering? Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Har du stora skulder kan du ansöka om skuldsanering. Skuldsanering innebär att du får behålla ett visst belopp i månaden att leva på, resterande betalas till de olika fodringsägarna. Detta gör man under ett antal år, därefter är man skuldfri.

 

Mycket information och vanliga frågor och svar finner du hos kronofogden.se.

 

Vill du söka pengar/bidrag från någon stiftelse?

 

Länsstyrelsen har ett register över de flesta stiftelser i landet. Du kan söka pengar ur dessa. Förutom till studerande, forskare och kulturaktiviteter så ger många stiftelser pengar/ bidrag till resor, stöd till sjuka eller handikappade och barnfamiljer. Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål. Det finns över 12 000 st stiftelser registrerade. (källa.lst.se)